Header image

חיפוש תאי זרע נדירים

החיפוש מבוצע עבור גברים המאובחנים עם אזוספרמיה, כלומר העדר תאי זרע בזרמה. לרוב, לגברים אלה יוצע לעבור [תהליך ניתוחי] לאיתור תאי זרע באשך ולהשתמש בהם עבור [ICSI]. עם זאת, קיימים מקרים רבים בהם ישנם תאי זרע בודדים בזרמה שלא מתגלים בבדיקת מעבדה רגילה עקב רגישותה הנמוכה. טכניקת החיפוש בה נעשה שימוש במעבדת MFC, מציעה פתרון זול, אמין ולא פולשני עבור גברים אזוספרמים שבמקרים רבים מייתר לחלוטין את הצורך בביצוע הניתוח. במהלך החיפוש מבוצעת סריקה קפדנית של כל דגימת הזרע, מה שמאפשר לאתר אפילו תא בודד אחד בזרמה. יתר על כך, בשעה שניתן לבצע את החיפוש ביום שאיבת הביציות, [טכנולוגיה ייחודית שפיתחנו] מאפשרת לנו להקפיא תאי זרע בודדים וכך ליצור גיבוי ליום השאיבה. כמו כן, במקרה בו מוצאים מספר תאי זרע שהוא גבוה באופן משמעותי ממספר הביציות, ניתן לבצע לתאים אלה [מיון מורפולוגי] ועל ידי כך להגדיל בצורה ניכרת את הסיכוי להפריה.